TOC

小儿肺炎

症状

 • 咳嗽
 • 发烧
 • 呼吸有痰音
 • 食欲不佳
 • 拉肚子(没有消化好的食物,奇怪的气味)
 • 哭闹

药品

 • 双歧杆菌三联活菌胶囊
 • 神曲消食口服液

输液

 • 注射用地塞米松
 • 注射用盐酸头孢替安锋替新
 • 0.9% 氯化纳注射液

雾化

 • 吸入用布地奈德混悬液
 • 吸入用异丙托溴铵溶液