TOC

Linux 磁盘使用情况检查

我们一般使用 du 命令,不正是做这个用的么(Disk Usage)?

# 助记:好身材
du -hsc          # 当前目录占用空间大小
du -hsc *.log*   # 查看文件大小
du -hsc a b c d  # 查看指定几个目录的大小

ncdu: NCurses Disk Usage

  1. https://dev.yorhel.nl/ncdu
  2. https://computingforgeeks.com/ncdu-analyze-disk-usage-in-linux-with-ncdu/

Golang diskusage

https://github.com/chenquan/diskusage

这是 2022/08 发现的一个新工具,用 golang 写的,而且放在 GitHub 上,科技爱好者周刊推荐的。可以稍微了解一下下。

一个显示磁盘占用情况的命令行工具。虽然 Linux 已经有了 ncdu,但是这个工具是用 Go 写的,可以跨平台(Linux、Mac & Windows)。