TOC

Windows 操作习惯养成

Windows 11

触摸板

  • 单指:点击,双击,双击拖动
  • 双指:滚动,点击(鼠标右键),捏合(缩放场景)
  • 三指:
  • 上、下:多任务视图/显示桌面
  • 左、右:切换应用
  • 点击:搜索
  • 四指:
  • 上、下:多任务视图/显示桌面(调整为:最大化窗口/最小化窗口)
  • 左、右:切换桌面
  • 点击:通知中心

快捷键

按键 作用
Win + ~ 下拉命令行窗口

TAB

按键 作用
Win + Tab 多任务视图
Alt + Tab 切换应用
Alt + Ctrl + Tab 应用切换(应用选择)

任务栏应用

按键 作用
Win + Num 启动任务栏应用/窗口切换
Win + Ctrl + Num 启动任务栏应用/窗口切换(有点不一样)
Win + Shift + Num 启动任务栏应用(新窗口)
Win + Shift + Alt + Num 启动任务栏应用(管理员权限)
Win + Alt + Num 任务栏应用菜单
如果你有魔法,你可以看到一个评论框~