TOC

OneTab 快速删除所有 URL 的方法

导出之后,想清空一下,怎么弄?
太多了,懒得一个一个点。

document.querySelectorAll("#contentAreaDiv > div > div:nth-child(1) > div > div:nth-child(5) > div:nth-child(3)").forEach(function (ele, index, list) {
  ele.click();
});

然后按住回车(有 conform 弹框需要确认),一下子就清空了。


以上方法有点问题:URL 多,速度太快,似乎没有成功删除掉,而且会让浏览器卡死。

fix:所以设置一个定时任务,每秒删除一波,然后自动确认:

function confirm() {
  return true;
} // 覆盖 confirm 方法,一直返回确认
nodelist = document.querySelectorAll("#contentAreaDiv > div > div:nth-child(1) > div > div:nth-child(5) > div:nth-child(3)");
nodelist.forEach(function (ele, index, list) {
  setTimeout(function () {
    ele.click();
  }, 1000 * index);
});

selector 变了:

function confirm() {
  return true;
} // 覆盖 confirm 方法,一直返回确认
nodelist = document.querySelectorAll("#tabGroupsDiv > div > div:nth-child(1) > div > div:nth-child(5) > div.clickable.deleteAllButton");
nodelist.forEach(function (ele, index, list) {
  setTimeout(function () {
    ele.click();
  }, 1000 * index);
});